Tên đăng nhập

Leminhquan

Họ và tên

LiMOQua

Email

k

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-04 4:08:19

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500