Tên đăng nhập

nvtdat2007

Họ và tên

Nguyễn Văn Tiến Đạt

Email

nvtdat24102007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-16 14:58:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500