Tên đăng nhập

saobietyeu2001

Họ và tên

Tam Định

Email

chutamdinh3010@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-17 7:18:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500