Tên đăng nhập

sd8-0048

Họ và tên

abc

Email

anh.nt194221@sis.hust.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-18 8:25:40

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500