Tên đăng nhập

hunghghg2015

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Hà Mi

Email

hunghghg2020@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-21 3:45:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500