Tên đăng nhập

Chiro

Họ và tên

Trương Nhật Huy

Email

truongnhathuy145@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-03 13:09:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500