Tên đăng nhập

Nguyencter

Họ và tên

Lê Xuân Nguyên

Email

nguyenlexuan12345@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-04 7:27:31

Bài tập đã đạt

693

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500