Tên đăng nhập

ngtrh12072k8

Họ và tên

Nguyễn Trung Hiếu

Email

trunghieu12072k8@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-04 9:48:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500