Tên đăng nhập

meexchriss

Họ và tên

Lý Gia Bảo

Email

giabaotq07@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-05 4:20:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500