Tên đăng nhập

chamberno1

Họ và tên

Phan Hồng Chí

Email

buivietmanhcht@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-05 8:10:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500