Tên đăng nhập

votinhdl

Họ và tên

QT

Email

giotcafe84@yahoo.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-09 0:41:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500