Tên đăng nhập

ductv1203

Họ và tên

Trần Việt Đức

Email

ductv1203@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-14 9:09:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500