Tên đăng nhập

Elektrikar

Họ và tên

Elektrikar

Email

hmingkwang250707@gmail.com

Chữ ký cá nhân

From class 10A5 Le Quy Don High School for the Gifted of Danang

Đăng ký lúc

2022-08-15 11:08:19

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500