Tên đăng nhập

viethaocpp

Họ và tên

tay gôn

Email

viethaodt123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-17 16:03:41

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500