Tên đăng nhập

tino010506

Họ và tên

Nguyễn Thành Nghị

Email

motmoimo@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-21 6:02:58

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500