Tên đăng nhập

MinhBadGuy

Họ và tên

Vu Nguyen Duc Minh

Email

minhkute6677@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-21 12:39:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500