Tên đăng nhập

baohahu

Họ và tên

Hoàng Công Gia bảo

Email

123456789labao@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-23 4:50:04

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500