Tên đăng nhập

daisy1207

Họ và tên

Nguyễn Bảo Minh Tâm

Email

nguyenbaominhtam1207@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-08 12:32:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500