Tên đăng nhập

lekhoa208

Họ và tên

Lê Phạm Minh Khoa

Email

jackkhoa208@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-08 9:24:03

Bài tập đã đạt

408

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500