Tên đăng nhập

kek

Họ và tên

kek

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-08 9:24:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500