Tên đăng nhập

Nhatthang27

Họ và tên

Trần Nhật Thắng

Email

nhatthang270404@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-09 7:50:29

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500