Tên đăng nhập

Codetn

Họ và tên

Nguyễn Lê Thanh Nguyên

Email

nguyen12690@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-16 12:02:01

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500