Tên đăng nhập

ptsts

Họ và tên

phí trọng quang

Email

phithitram2912@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-17 11:08:59

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500