Tên đăng nhập

giachu19705

Họ và tên

Nguyễn Gia Khánh

Email

giacu19705@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-29 7:42:12

Bài tập đã đạt

628

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500