Tên đăng nhập

pingdz

Họ và tên

Nguyen Duc Hai

Email

nguyenduchai12a1nl@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-01 8:27:04

Bài tập đã đạt

363

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500