Tên đăng nhập

polarngan13

Họ và tên

Nguyễn Thanh Ngân

Email

polarngan13@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-04 8:39:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500