Tên đăng nhập

ntnga15110509

Họ và tên

nguyen thi nga

Email

nguyenthingahb.angiang@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-11 11:45:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500