Tên đăng nhập

sssssssssssssssss

Họ và tên

Nguyễn Đình Trung Kiên

Email

binbon0104@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-11 15:04:23

Bài tập đã đạt

259

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500