Tên đăng nhập

abcniii

Họ và tên

Huy

Email

dungta386469@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-13 8:14:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500