Tên đăng nhập

sadboiz

Họ và tên

Email

lechihungdo@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-13 8:25:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500