Tên đăng nhập

sir_mage

Họ và tên

NguoiTrangBom

Email

phathoang748@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-13 8:30:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500