Tên đăng nhập

Nguyencter06

Họ và tên

Lê Xuân Nguyên

Email

Nguyencter

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-14 1:49:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500