Tên đăng nhập

stoopidatcoding

Họ và tên

ông sắc

Email

anhhao006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-17 2:37:38

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500