Tên đăng nhập

itachicbh

Họ và tên

Đỗ Thành Trọng

Email

thanhtrongdo45@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-17 9:42:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500