Tên đăng nhập

LinhK26Tin14

Họ và tên

Nguyễn Trần Khánh Linh

Email

nguyentrankhanhlinh05sl@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-15 15:18:38

Bài tập đã đạt

305

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500