Tên đăng nhập

hamihg2015

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Hà Mi

Email

hongvxhg@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-21 15:42:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500