Tên đăng nhập

THFiceTM

Họ và tên

Nguyen Thanh Hung

Email

thficetm@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-26 9:23:48

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500