Tên đăng nhập

caijztr

Họ và tên

ĐỐ BIẾT

Email

vietcutentg@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-08 14:57:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500