Tên đăng nhập

asdasdasda

Họ và tên

asd12r21re11231123

Email

asd12esqd@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-09 8:29:48

Bài tập đã đạt

523

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500