Tên đăng nhập

kamenrider

Họ và tên

Nguyễn Khánh Tài

Email

nguyenkhanhtai2307@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-13 9:50:09

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500