Tên đăng nhập

TrinhDangGiaMinh

Họ và tên

Trinh Dang Gia Minh

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-17 0:36:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500