Tên đăng nhập

KhanhKira

Họ và tên

Orz nhất 11CTQH

Email

kingnguyen0406@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-18 8:04:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500