Tên đăng nhập

triphan

Họ và tên

tri

Email

phantri1201@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-18 8:23:58

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500