Tên đăng nhập

FuzZefer

Họ và tên

Hoàng Cao Minh

Email

fuzzfaze007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-18 15:41:35

Bài tập đã đạt

418

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500