Tên đăng nhập

huytr

Họ và tên

huy

Email

dfdcv123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-19 15:02:35

Bài tập đã đạt

267

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500