Tên đăng nhập

NewPieCoder

Họ và tên

NewPieCoder

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-21 8:24:22

Bài tập đã đạt

819

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500