Tên đăng nhập

ThanhLongGTL

Họ và tên

A521LongNT

Email

nguyenthanhlong2812006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-29 7:57:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500