Tên đăng nhập

NguyenKoCode

Họ và tên

Nguyễn Trần Gia Nguyên

Email

gianguyen1607qn@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-30 13:27:17

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500