Tên đăng nhập

chitung2007

Họ và tên

Nguyễn Chí Tùng

Email

nguyenchitung3101@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-30 15:28:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500