Tên đăng nhập

helloc11

Họ và tên

Lê Nhất Duy

Email

nhatduyle131@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-07 6:45:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500